Una escola amb drets
comença en tu

Presentació

La Convenció sobre els Drets de l'Infant va ser aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Des d'aleshores, gairebé tots els països del món l'han ratificada, la qual cosa significa que han d'adequar les seves lleis i normes al que pregona el tractat internacional. Aquesta obligació pren especial rellevància quan entrem en terreny educatiu ja que la Convenció és molt clara quant a què significa tenir dret a l'educació i quins són els objectius que l'estat ha de poder garantir per a tots els infants. Però a més, la condició de ciutadà que la Convenció atorga a l'infant el situa en una condició d'igualtat com a ésser humà que pot exercir i exigir els seus drets, decidint sobre aquells temes que l'afecten. I per suposat, l'educació és un pilar de la vida de qualsevol infant.

Per a UNICEF, l’educació és, després de la protecció de la vida dels infants, la prioritat a la qual dedica més esforços i recursos. Abordar el dret a l’educació no es limita només a l’accés, a la igualtat de nens i nenes de gaudir d’una educació bàsica i gratuïta, sinó que té a veure també amb la qualitat, amb els continguts, amb el com s’ensenya i com s’aprèn, amb les relacions que s’estableixen i amb el paper de l’escola com a nucli socialitzador.
Tenint en compte aquest principi, hem creat aquesta pàgina web com a eina pedagògica derivada del projecte Una escola amb drets.
El web ens mostra el camí a seguir perquè el vostre centre es converteixi en una escola en drets. Per un costat, tenim el camí interactiu on es recullen les etapes i totes i cadascuna de les accions que s’han de dur a terme en el decurs dels dos anys escolars. Aquest és el termini que es recomana que tingui el programa. I alhora, el web també conté un banc de recursos classificats en funció de la tipologia dels mateixos i ordenat d’acord als 7 criteris que defineixen Una escola amb drets.

 

D’acord amb el mandat internacional d’UNICEF de vetllar pel coneixement i l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant arreu del món, a UNICEF Catalunya estem duent a terme, des del 2011, el programa Una escola amb drets amb objectiu d'enfortir les capacitats de la comunitat educativa perquè els drets de la infància es coneguin i es visquin a l’escola.

 

 

Una recerca inicial en 3 centres educatius va proporcionar el diagnòstic a partir del qual traçar les línies d'actuació posteriors.

 

 

Els resultats van posar de manifest la necessitat i la demanda de formació en teoria i didàctica dels drets, de com incorporar-los a la pràctica docent a l'aula i al centre, la conveniència de facilitar la tasca pedagògica mitjançant la sistematització de recursos didàctics degudament seleccionats i d’evidenciar la vinculació de la Convenció amb els continguts curriculars. És per això que amb la col.laboració de l'Institut de Recerca i Investigació per a la Formació (IRIF) s'han realitzat una sèrie de treballs que aporten resultats en aquest sentit i orienten en la implementació d'una escola amb drets.

  • Com a primer pas, UNICEF va definir el model d’una escola amb drets a partir de set criteris que situen la Convenció com a eix transversal de la vida escolar i que constitueixen l'eix vertebral del programa.
  • Els criteris han servit també de referència a l'hora de cercar i compilar les bones pràctiques de centres educatius que ja treballen amb enfocament de drets o tenen experiències relacionades amb l'educació en drets.
  • Per a cada criteri es van identificar una sèrie d'indicadors mitjançant els quals poder mesurar la seva aplicació.
  • Es va realitzar un buidatge i una anàlisi comparativa entre el currículum oficial de primària i secundària i el contingut de la Convenció sobre els Drets de l'Infant.
  • Per atendre la demanda de formació dels col.lectius docent i PAS en temes d'educació en drets, disposa del el curs online ‘’Viure (aprendre i ensenyar) els drets de la infància a l'escola’’ inclòs en el catàleg de formació del Departament d’Ensenyament.