Una escola amb drets
comença en tu

Facilitar un espai de treball cooperatiu efectiu a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), que possibiliti el coneixement mutu, que permeti compartir realitats diverses i descobrir problemes comuns, basant-se en el lema "pensa globalment, actua localment", i així poder transmetre valors com la solidaritat, el compromís i la consciència social.
Emprar la diversitat de l’alumnat com una font d’aprenentatge.
Ajudar l’alumnat nouvingut a assolir una competència lingüística suficient per treballar amb normalitat a l’aula ordinària mentre se l’atén en una aula d’acollida, on fa aprenentatge intensiu de la llengua vehicular de l’ensenyament. També assisteix a l’aula ordinària, on, a més, ha de ser capaç d’adquirir coneixements de les diverses àrees, relacionar-se amb els altres companys, assolir unes competències curriculars bàsiques i integrar-se al centre educatiu i a l’entorn.
Interpretar el fet multicultural de la realitat educativa i de cadascuna de les cultures que hi ha al centre per millorar el rendiment escolar. Planificar els aprenentatges a partir del desenvolupament dels grups, que es coneguin entre ells i que s’acceptin. Cal intervenir per facilitar que l’agrupació d’infants a classe es transformi en un col·lectiu eficient per tal de millorar tant els aprenentatges com les relacions interpersonals.
Prendre consciència de la importància de tenir cura del medi ambient.
Superar la imatge tradicional de l’home i de la dona i veure els infants com a persones independents i iguals.
Fomentar l’educació per a la ciutadania mitjançant el treball transversal a les assignatures ordinàries.
Ensenyar els alumnes a pensar millor per si mateixos.
Potenciar l’autonomia i les bones relacions entre els alumnes de l’escola i tota la comunitat educativa.
Afavorir el sentit de responsabilitat moral i social entre l’alumnat per esdevenir membres útils de la societat.