Una escola amb drets
comença en tu

Integrar l’aprenentatge significatiu, la pràctica reflexiva, les competències bàsiques, les capacitats i la metacognició com a mots que guien la pràctica a l’aula amb l'objectiu de millorar la tasca educativa i d'obtenir bons resultats amb l’alumnat.
Donar suport i acompanyament als alumnes nouvinguts, continuar amb el treball general a l’aula de referència i participar activament a la vida quotidiana, tant al centre com a la societat del país nou.
Crear coneixement compartit entre l’alumnat de primària i de secundària de les diverses escoles, instituts, biblioteques i casals de Catalunya a través d’una wiki. Aprendre els uns dels altres i potenciar la capacitat de l'alumnat de treballar de manera col·laborativa.
Treballar la competència "aprendre a aprendre" mitjançant la tasca de tocar una peça musical amb la flauta, tenint en compte l'aprenentatge integral de l’alumnat.
Prendre consciència que hi ha moltes maneres d’avaluar i que, per avaluar, calen uns certs criteris.
Desenvolupar la capacitat d’expressió creativa, expressar-se amb un sistema de comunicació diferent i generar una dinàmica de treball cooperatiu.
Afavorir la integració dels alumnes nouvinguts dins les aules, el centre i la comunitat en general.
Organitzar l’aula d’una manera interactiva per oferir als alumnes diferents maneres de treballar per aconseguir un aprenentatge general i, així, pal·liar la desigualtat.
Promoure l’escolta i el diàleg mitjançant l’exposició d’experiències interessants de diverses persones d’una manera amena, directa i participativa.
Oferir a l’alumnat la possibilitat de treballar amb altres companys i fomentar el clima de convivència.

Pàgines